Projekty matematyczne

Strona główna » Projekty matematyczne

Projekty matematyczne

Dostępne podkategorie:

wielkość tekstu:A | A | A

Rekrutacja 15.01. – 31.01.2018r.

W baśniowej krainie liczb – kompleksowy program wsparcia uczniów I etapu edukacyjnego w Zawierciu

Gmina Zawiercie jest beneficjentem projektu pn. „W baśniowej krainie liczb – kompleksowy program wsparcia uczniów I etapu edukacyjnego w Zawierciu”  współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Beneficjent: Gmina Zawiercie

Realizator: 1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Zawierciu
                   2. Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawierciu
                   
3. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Zawierciu

Wartość projektu ogółem: 339.992,50 zł

Dofinansowanie:  305.993,25 zł, w tym dofinansowanie z UE: 288.993,62 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji matematycznych oraz kompetencji społecznych wśród uczniów klas I-III, podnoszenie jakości procesu edukacji poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz wyposażenie szkół objętych projektem w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Rozwinięcie kompetencji kluczowych nastąpi wśród 200 uczniów, a podniesienie kwalifikacji kadry wśród 12 nauczycieli.

Zakres projektu obejmuje:

1. Realizację dodatkowych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych:

− rozwijających zajęć z matematyki dla wszystkich chętnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z problemami w nauce,

    − zajęć z matematyki dla uczniów uzdolnionych lub osiągających dobre wyniki w nauce,

− pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

     − innych przedsięwzięć o tematyce matematycznej, np. konkursy, happening, festiwal.

2. Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli zakładającej przede wszystkim wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz poprawę kompetencji cyfrowych.

3. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Informacje na temat projektu dostępne są również na stronach internetowych szkół podstawowych uczestniczących w projekcie.

Tajniki matematyki – kompleksowy program wsparcia uczniów II etapu edukacyjnego w Zawierciu

Gmina Zawiercie jest beneficjentem projektu pn. „Tajniki matematyki – kompleksowy program wsparcia uczniów II etapu edukacyjnego w Zawierciu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Beneficjent: Gmina Zawiercie

Realizator: 1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Zawierciu
                   
2. Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawierciu
                   
3. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Zawierciu

Wartość projektu ogółem: 424.380,00 zł

Dofinansowanie: 381.942,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 360.723,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu uczniowie z klas IV – VIII szkół podstawowych objętych projektem skorzystają z dodatkowych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, a nauczyciele będą mieć możliwość polepszenia swojego warsztatu zawodowego. Poza realizacją zajęć dodatkowych projekt zakłada również doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Przewidziane formy wsparcia dla uczniów:

− rozwijające zajęcia z matematyki dla wszystkich chętnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z problemami w nauce,

    − zajęcia z matematyki dla uczniów uzdolnionych lub osiągających dobre wyniki w nauce,

− pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadającymi orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,

− doradztwo zawodowe (uczniowie klas VII w roku szkolnym 2018/2019),

− inne przedsięwzięcia o tematyce matematycznej, np. turnieje, podchody matematyczne oraz wyjazdy edukacyjne.

Nauczyciele będą podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje w utworzonej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli zakładającej przede wszystkim wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz poprawę kompetencji cyfrowych.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kluczowych kompetencji matematycznych oraz kompetencji społecznych wśród uczniów klas IV-VIII, podnoszenia jakości procesu edukacji poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz wyposażenie szkół objętych projektem w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Rozwinięcie kompetencji kluczowych nastąpi wśród 200 uczniów, a podniesienie kwalifikacji kadry wśród 10 nauczycieli.

Informacje na temat projektu dostępne są również na stronach internetowych szkół podstawowych uczestniczących w projekcie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 

 

Strona główna Drukuj dokument
Galeria zdjęć
Ilość zdjęć: 6557
dalej Multimedia

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Paderewskiego 49, 42-400 Zawiercie
tel. 32 67 228 65, e-mail: sp5zawiercie@zawiercie.eu, msppiatka@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa numer 5 w Zawierciu